Latest Reports
2013 was the year when Mavshack found its niche, finetuned its business model, focused and crossed the finish line! Click here for the latest financial information from Mavshack.
Mavshack in a few lines
Mavshack AB (publ),a publicly traded company (www.aktietorget.se) with offices in Stockholm, Toronto, Los Angeles, Manila and Jakarta, is a streaming platform providing online access to various Asian content via its web portal.

Mavshack aims to be the biggest Asian content provider, accessible globally. In January 2014 the catalogue of content available on Mavshack.com was over 3 000 titles.

Mavshack has signed agreements with the following content providers: RAPI films, Tsanghao Animation, H Brother, Java films, VIVA communication, VIVA TV, PBO, Unisys, Indiacast and Rajshri Entertainment.

The web portal Mavshack.com offers a subscription-based movie on demand service where users can enjoy Asian content. Users register online and has the possibility, threw a secure payment, to start a monthly subscription. In some countries there is also the possibility for users to buy a voucher in selected partner stores.

Subscribers then enjoy access to unlimited content, such as full-length movies in HD, music videos or TV-series. All without ads or breaks. Users select a preferred content page, but always have access to the entire catalogue of Asian content.

It is possible to watch from a computer or threw the Mavshack app on a mobile devise. New content is added on a weekly basis.

Visit Mavshack.com by selecting your favourite content;
Filipino Content Indian Content
Indonesian Content Chinese Content
Top Story
Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 11:e april 2014 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm.

Deltagande Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 5 april 2014, dels anmäla sitt deltagande till Mavshack senast den 5 april 2014, per post på adress Mavshack AB, Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, per e-post info@mavshack.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före 5 april 2014.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två protokolljusterare. 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 6. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 7. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer. 8. Val av styrelse och revisor och eventuella styrelsesuppleanter. 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller konvertibler. 10. Förlängning av teckningsoptionsprogram 11. Omvänd split. 12. Ändring av bolagsordningen. 13. Övriga frågor som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Förslag till beslut

Val av styrelseledamöter och arvoden mm, punkt 7-8

Som förslag på nya styrelseledamöter föreslås Jonas Litborn, Johan Gorecki och Christer Enqvist. Övriga styrelseledamöter och revisorn kvarstår. Arvode till styrelsen föreslås uppgå till 250 000 kr att fördelas enligt styrelsens beslut. Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission av aktier eller emission av konvertibler, punkt 9 Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler. Betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning, eller apportegendom. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 100 000 000 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarna företrädesrätt ska kunna ske är att bolaget skall kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Förlängning av teckningsoptionsprogram, punkt 10
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att Bolaget förlänger tidigare beslutat optionsprogram på extra bolagsstämma den 9 december 2013 att gälla t.o.m. den 31 december 2014 istället för 31 juli 2014.

Omvänd split, punkt 11
I anledning av bolagets planerade listning på Nasdaq OMX First North och deras minimumkrav på 0,50 € på priset per aktie så föreslår styrelsen en omvänd split på 1:20.

Ändring av bolagsordningen, punkt 12
I anledning av omvända spliten föreslås motsvarande ändring av bolagsordningen.

Övrig information
För giltigt beslut enligt punkterna 9, 11 och 12 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkten 10 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga erforderliga handlingar liksom fullmaktsformulär hålls tillgängliga hos bolaget, på bolagets hemsida, senast från och med fredagen den 28:e mars 2014 och sänds till de aktieägare som så begär.

Stockholm i mars 2014
Mavshack AB (publ)

Styrelsen
Mavshack shares